Statut ARMAD

 STATUTUL ASOCIATIEI ROMANE DE MARKETING DIRECT (ARMAD) Statut_armad.doc

CAP. I – ASOCIATII

Art. 1 Prezenta Asociatie este constituita in conformitate cu dispozitiile OG 26/2000 de catre subscrisele, persoane juridice, ce vor dobandi calitatea de membri fondatori, urmare a liberei lor exprimari de vointa. Asociatia este denumita ARMAD, este non-profit si are ca scop promovarea marketingului direct in Romania si a intereselor membrilor Asociatiei in legatura cu acest domeniu. De comun acord, asociatii au adoptat prezentul Statut de organizare si functionare ARMAD.

CAP II – SCOPUL ASOCIATIEI

Art. 2 Subscrisele intelegem ca in prezentul Statut, prin deciziile organelor de conducere, sa ne exprimam vointa de asociere în vederea atingerii obiectivelor pentru realizarea carora a fost înfiintata aceasta Asociatie.
ARMAD este infiintata si functioneaza ca persoana juridica romana de drept privat, cu caracter non-profit, neguvernamentala si apolitica.
ARMAD este o asociatie cu caracter nepatrimonial creata cu scopul de a proteja interesele persoanelor fizice si juridice ce îsi desfasoara activitatea profesionala în marketing direct.

CAP III – DENUMIREA ASOCIATIEI

Art. 3 Asociatia va purta numele de Asociatia Romana de Marketing Direct prescurtat ARMAD.
In prezentul Statut Asociatia Romana de Marketing Direct se va numi ARMAD sau Asociatia.
Art. 4 Denumirea Asociatiei va fi inscrisa in toate documentele, actele si inscrisurile care emana de la aceasta cu mentionarea numarului de inregistrare in Registrul persoanelor juridice, a sediului, a codului fiscal si a conturilor Asociatiei.
Asociatia isi poate schimba denumirea numai prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor, adoptata cu majoritate calificata.

CAP IV – SEDIUL ASOCIATIEI

Art. 5 Asociatia Romana de Marketing Direct pe scurt ARMAD are sediul in Bd. Natiunilor Unite, Sect. 5, Bucuresti. Sediul ARMAD poate fi schimbat cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatiei.

CAP V – DURATA DE FUNCTIONARE A ASOCIATIEI

Art. 6 ARMAD se infiinteaza pe termen nedeterminat.

CAP VI – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art. 7 Scopul ARMAD este de a promova marketingul direct in Romania, de a apara interesele membrilor Asociatiei atat pe plan national si international fata de autoritati, organizatii economice si de stat, în special fata de autoritatile de reglementare în domeniul telecomunicatiilor si al protectiei datelor personale.
Art. 8 Scopul ARMAD va fi atins prin realizarea urmatoarelor obiective:

  • prin crearea unei recunoasteri pozitive a marketingului direct
  • prin asigurarea unui cadru legislativ competitiv si liberal, prin înlaturarea si prevenirea adoptarii restrictiilor birocratice si legislative
  • prin cresterea încrederii clientilor si a consumatorilor finali în marketing direct realizate prin implementarea de coduri de conduita si de buna practica

ARMAD va putea realiza si activitati economice (cum ar fi servicii de informare generala si statistica asupra pietei de marketing direct din Romania, editarea de publicatii, organizarea de evenimente si competitii si alte activitati de acest gen) cu conditia ca veniturile astfel obtinute sa fie folosite pentru realizarea scopurilor non-profit ale Asociatiei.

CAP VI – PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 9 Patrimoniul Asociatiei este constituit din aportul in numerar si in cote egale al asociatilor.
Acest patrimoniu este initial de 10.000.000 lei  ( zece milioane lei), integral subscris si varsat de catre asociati.
Art. 10 Patrimoniul se va completa pe parcursul functionarii Asociatiei prin folosirea veniturilor acesteia. Asociatia poate dobândi în proprietate, cu acordul Adunarii Generale, bunuri imobile.
Patrimoniul va fi folosit în vederea realizarii scopului si obiectivelor Asociatiei.

CAP VII – MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 11 Membru ARMAD poate fi orice persoana juridica romana care se obliga sa respecte Statutul ARMAD si face parte din urmatoarele categorii / grupuri de interese:

  1. Agentii si operatori de marketing direct – societati comerciale romane care ofera tertilor si/sau folosesc în scop propriu servicii de marketing direct, indiferent de forma capitalului social
  2. Operatori postali si/sau de telecomunicatii – societati comerciale române care ofera tertilor si/sau folosesc în scop propriu servicii postale si/sau de telecomunicatii
  3. Clienti de marketing direct, definiti ca fiind societati comerciale care utilizeaza marketingul direct pentru promovarea serviciilor proprii.

Art. 12 Calitatea de membru ARMAD se dobandeste in urma acordului Consiliului Director in baza unei cereri depuse de catre persoanele juridice care îndeplinind conditiile de mai sus fac o cerere expresa adresata Presedintelui si achita cotizatia de înscriere în Asociatie.
Cererea de primire in ARMAD va cuprinde indicarea categoriei din care face parte persoana juridica aderenta, o scurta caracterizare a persoanei juridice, a pozitiei acesteia pe piata romaneasca de marketing direct si orice alte elemente de natura a evidentia motivele de acceptare sau respingere a cererii de aderare.
Art. 13 La propunerea Presedintelui sau a Consiliului Director si cu Aprobarea Adunarii Generale pot fi membri asociati ARMAD persoanele fizice care au realizari profesionale si stiintifice în domeniul marketingului direct si care înteleg sa respecte statutul ARMAD si sa o sprijine in realizarea scopului si a obiectivelor propuse.
Art. 14 La propunerea Presedintelui sau a Consiliului Director si cu Aprobarea Adunarii Generale pot dobândi calitatea de membri de onoare ai ARMAD persoanele fizice care au realizari profesionale si stiintifice marcante în domeniul marketingului direct si care au contribuit la dezvoltarea marketingului direct în România.
Art. 15 Membrii asociati si de onoare au rol consultativ pe langa organele de conducere ale ARMAD si nu sunt obligati la plata cotizatiei ori a altor obligatii financiare catre Asociatie.
In conditiile aprobate de catre Consiliul Director acestia îsi pot declina calitatea de membru asociat sau membru de onoare al ARMAD.
Art. 16 Calitatea de membru ARMAD se pierde:

1. prin excludere în urmatoarele situatii:
a) producerea de prejudicii morale si/sau materiale Asociatiei prin activitatea proprie

desfasurata
b) angajarea persoanei juridice respective în actiuni ce contravin scopului Asociatiei ori

sunt contrare legii si ordinii de drept
c) incalcarea grava sau repetata a Statutului ori a regulamentelor si codurilor de conduita ale

Asociatiei
d) neplata pana la 31 martie a anului respectiv a cotizatiei anuale stabilite de catre Adunarea

Generala

2. prin retragerea la cerere, care este oricand la latitudinea oricarui membru si se face printr-o

cerere adresata Consiliului Director. Retragerea se poate face numai dupa plata cotizatiei pentru

anul în curs si a oricaror drepturi financiare pe care membrul le datoreaza Asociatiei.
3. prin dizolvarea persoanei juridice membre a Asociatiei.
Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, va hotari asupra cererilor de retragere sau excludere, adoptând hotarâri prin majoritate calificata.
Art. 17 Membrii ARMAD au urmatoarele drepturi:
a) de a vota în Adunarea Generala a membrilor Asociatiei
b) de a alege si de a fi alesi, prin reprezentantii lor, în organele de conducere ale ARMAD
c) de a participa la reuniunile Asociatiei
d) de a beneficia, în conditiile stabilite de catre Adunarea Generala, de toate informatiile si studiile

efectuate si/sau achizitionate de catre Asociatie
Art. 18 Obligatiile membrilor ARMAD sunt urmatoarele:
a) sa plateasca inainte de 31 martie a anului respectiv cotizatia datorata în conditiile stabilite de

prezentul Statut ori prin hotarârea Adunarii Generale
b) sa sustina interesele si activitatile Asociatiei si sa nu întreprinda nimic prin care ar putea afecta

scopul, prestigiul sau interesele acesteia
c) sa repare prejudiciile create Asociatiei din culpa lor sau a reprezentantilor
d) sa apeleze la medierea Presedintelui Asociatiei atunci când se gasesc într-o situatie conflictuala,

litigioasa cu alt membru al Asociatiei, înainte de a apela la instantele de judecata, la mijloacele

mass-media sau la interventia altor autoritati.

CAP. VII – CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 19. Organele de conducere, administratie si control ale Asociatiei sunt:
a. Adunarea Generala
b. Consiliul Director
c.  Cenzorul Asociatiei
Sectiunea 1 Componenta Adunarii Generale

Art. 20 Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Asociatiei.
Din Adunarea Generala a ARMAD fac parte toti membrii Asociatiei. Calitatea de membru si orice drepturi care decurg din aceasta calitate nu sunt transmisibile.

 

Art. 21 Reprezentantii in Adunarea Generala sunt desemnati cate unul de catre fiecare persoana juridica membra a ARMAD, luand parte la adunare si votând în numele persoanei juridice pe care o reprezinta.
Art. 22 Mandatul de reprezentare se da în scris pentru sedinta la care participa reprezentantul sau pe o perioada determinata. Administratorii sau directorii persoanelor juridice membre ARMAD pot vota si fara mandat scris.
Art. 23 Adunarea Generala ARMAD se intruneste in sedinta ordinara semestriala (de regula în lunile ianuarie si septembrie) sau in sedinta extraordinara ori de cate ori este cazul.
Art. 24 Convocarea Adunarii Generale se va face in scris, cu cel putin 7 zile înainte de ziua sedintei si va fi trimisa prin posta catre toti membrii ARMAD.
Adunarea Generala ARMAD poate fi convocata de catre oricare dintre urmatorii:

– Presedintele ARMAD
– Consiliul Director
– 1/3 din membrii ARMAD
Art. 25 In actul de convocare a Adunarii Generale se vor mentiona ordinea de zi, data, locul si ora sedintei. Atunci cand este posibil odata cu actul de convocare se vor trimite si materialele ce vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Asociatiei.
Art. 26 Adunarea Generala adopta hotarari cu majoritate simpla. Hotararile prin care se aproba modificarea actului constitutiv, a statutului, bugetul de venituri si cheltuieli sau încetarea si lichidarea Asociatiei se iau cu voturile a 2/3 dintre membrii Asociatiei prezenti la lucrarile Adunarii Generale
Modalitatea de votare, publica sau secreta, se stabileste de la caz la caz, de catre Adunarea Generala.
Art. 27 Reprezentantul care, intr-o anumita problema supusa Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la nici o deliberare si la nici un vot în aceasta problema.
Asociatul care incalca dispozitiile paragrafului precedent este raspunzator pentru daunele cauzate Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 28 Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat împotriva, prin reprezentantii lor.
Art. 29 Adunarea Generala ARMAD este condusa de catre Presedintele ARMAD sau in lipsa acestuia de catre unul dintre membrii Consiliului Director.
Inaintea inceperii sedintei Adunarea Generala va alege doua persoane care vor intocmi procesul verbal de sedinta.
La sfarsitul sedintei acesta va fi semnat de catre Presedinte si de catre cele doua persoane care l-au întocmit.
Art. 30 Atributiile Adunarii Generale ARMAD sunt urmatoarele:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale ARMAD
b) aprobarea bilantului contabil si a propunerii de buget de venituri si cheltuieli
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori
e) înfiintarea de filiale
f) modificarea actului constitutiv si a statutului
g) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa

lichidare
h) stabilirea cotizatiei anuale a membrilor Asociatiei
i) aproba si modifica, daca este cazul, regulamentul de organizare si functionare a Asociatiei
j) stabilirea si modificarea penalitatilor datorate de catre membrii Asociatiei care întârzie cu plata

cotizatiei sau a celorlalte obligatii financiare catre Asociatie
k) aproba realizarea de activitati economice, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa

legatura cu scopul principal al Asociatiei
l) orice alte atributii prevazute în lege
Sectiunea 2 Consiliul Director

Art. 31 Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si reprezinta organul de conducere ARMAD între doua sedinte ale Adunarii Generale. Consiliul Director al ARMAD este format din 7 (sapte) membri.
Art. 32 Durata mandatului în Consiliul Director este de 1 (un ) an. Alegerea Consiliului Director se va face potrivit unui Regulament de alegeri aprobat de catre Adunarea Generala.
Art. .33 Consiliul Director lucreaza în prezenta a minimum 5 dintre cei 7 membrii ai sai si ia decizii cu votul pozitiv a 5 membri. Consiliul Director poate lua decizii si fara întrunire si deliberare daca actul care se doreste sa fie adoptat a fost comunicat tuturor membrilor Consiliului Director si a fost semnat de catre 5 membri.
Art. 34 Consiliul Director se întâlneste semestrial (de regula cu o luna înainte de Adunarea Generala) si are urmatoarele atributii:
a) propune Adunarii Generale strategia si obiectivele generale ale Asociatiei precum si

modalitatile de realizare a acestora
b) urmareste, supravegheaza si controleaza aplicarea si respectarea Statutului Asociatiei
c) asigura conducerea operativa a Asociatiei între sedintele Adunarii Generale si realizeaza actele

de administrare a patrimoniului acesteia urmarind îndeplinirea scopului Asociatiei
d) elaboreaza proiectul de buget de venituri si cheltuieli si urmareste executarea lui
e) elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale regulamentele de ordine interna si de

functionare a diferitelor comitete specializate ale Asociatiei, daca este cazul, stabilind totodata

atributiile acestora
f) urmareste realizarea activitatilor directe ale Asociatiei
g) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de

venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul de venituri si cheltuieli si proiectul programelor

Asociatiei
h) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei
i) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei si hotaraste cu privire la angajarea de

personal
j) hotaraste convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Asociatiei
k) accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Asociatiei
l) colaboreaza cu diferitele Comitete în vederea realizarii atributiilor si sarcinilor acestora
m) propune Adunarii Generale persoane fizice pentru a dobândi calitatea de membrii asociati sau

membrii de onoare ARMAD
n) hotaraste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei
o) îndeplineste orice alta sarcina data în competenta sa de catre Adunarea Generala

Art. 23 Mandatul în Consiliul Director înceteaza în urmatoarele situatii:
a) la împlinirea termenului
b) demisie
c) deces
d) pierderea calitatii de reprezentant al persoanei juridice membra a Asociatiei care l-a desemnat

în Adunarea Generala
e) pierderea calitatii de membru al Asociatiei a persoanei juridice al carei reprezentant este
f) revocarea din functie prin hotarârea Adunarii Generale
În cazul încetarii mandatului locul ramas vacant se va ocupa de catre reprezentantul noii persoane juridice desemnate în Consiliul Director (în cazurile ‘a’, ‘e’ si ‘f’ ) sau de catre un nou reprezentant al persoanei juridice (în cazurile ‘b’,’c’ si ‘d’).
Sectiunea 3 Cenzorul Asociatiei

Art. 24 Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de catre un cenzor.

Art. 25 Cenzorul are urmatoarele atributii;
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul Asociatiei
b) întocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale
c) poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot
d) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala

Art. 26 Cenzorul trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de legislatia speciala în materie.
Sectiunea 4 Presedintele ARMAD

Art. 27 Presedintele se alege de catre Adunarea Generala ARMAD pe o perioada de 1 (un) an la propunerea a trei membri ARMAD sau prin depunere de candidatura.
Presedintele este membru al Consiliului Director.
Art. 28 Atributiile Presedintelui ARMAD sunt urmatoarele:
a) reprezinta ARMAD în relatiile cu tertii
b) convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director
c) urmareste si raspunde alaturi de Consiliul Director de executarea activitatilor Asociatiei
d) informeaza Consiliul Director despre activitatile si masurile luate ori adoptate între sedintele

acestuia
e) mediaza conflictele dintre membrii Asociatiei
f) propune Adunarii Generale persoane fizice pentru a dobândi calitatea de membrii asociati sau

membrii de onoare
g) îndeplineste orice alte sarcini date în executarea sa de catre Adunarea Generala sau Consiliul

Director

Art. 35 In absenta sa, Presedintele poate mandata pe oricare alt membru al Consiliului Director pentru a realiza competentele care îi revin sau numai o parte dintre acestea.
Sectiunea 5 Personalul ARMAD

Art. 36 In limita numarului de posturi aprobat de catre Adunarea Generala si a schemei de organizare si functionare, Consiliul Director poate angaja în functie de necesitatile concrete si cu îndeplinirea formalitatilor legale personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art. 37 Pentru lucrari de specialitate care nu presupun o activitate continua sau pentru consultatii de specialitate în anumite domenii Consiliul Director poate contracta cu specialisti în domeniu servicii platite pe lucrare sau proiect. Daca este posibil pentru aceste lucrari sau proiecte vor fi preferati membrii ARMAD, cu respectarea principiului celei mai bune oferte.
Sectiunea 6 Comitetele ARMAD

Art. 38 In cadrul ARMAD se pot înfiinta Comitete privitoare la diferitele specialitati ale marketingului direct sau cu privire la proiecte sau obiective specifice. Acestea vor functiona pe baza de regulament de organizare si functionare aprobat de Consiliul Director.
Sectiunea 7 Veniturile Asociatiei

Art. 39 Veniturile Asociatiei se constituie din:
a) cotizatiile si alte contributii financiare ale membrilor
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale
c) venituri realizate din activitati economice directe
d) donatii, legate sau sponsorizari
e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau bugete locale si/sau Uniunea Europeana
f) valorificarea drepturilor editoriale
g) încasari din vânzarea publicatiilor proprii
h) alte venituri obtinute în conditiile legii

Art. 40 Cotizatiile si celelalte obligatii financiare datorate de catre membrii Asociatiei se vor plati sub sanctiunea aplicarii unor penalitati egale cu dobânda legala prevazuta de OG 9/2000.

Art. 41 Cotizatia de membru este anuala si se plateste pâna la 31 martie a anului respectiv.

Art. 42 Neplata cotizatiei datorate Asociatiei pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de membru pâna la plata cotizatiei datorate si a penalitatilor aferente. In fiecare an la 31 martie se vor trimite atentionari scrise catre membrii care sunt in intarziere de plata a cotizatiei. Daca acestei atentionari scrise nu i se da curs în termen de 30 de zile de la comunicare, membrul in culpa este exclus de drept din Asociatie. O noua cerere de reprimire in Asociatie nu poate fi facuta mai devreme de un an de la data excluderii.

Art. 43 Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (indemnizatii, salarii, procurare mijloace fixe sau de inventar, cumparare de servicii, etc.), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse, sponsorizari, crearea de institutii cu scop filantropic sau stiintific, alte cheltuieli aprobate de catre Adunarea Generala.
Cu aprobarea Adunarii Generale, Asociatia poate cumpara sau vinde din patrimoniul sau bunuri imobile.

Art. 44 ARMAD va avea cont bancar. Dreptul de semnatura va apartine Presedintelui care va pastra si folosi stampila Asociatiei.
CAP VIII – DIZOLVAREA, INCETAREA ASOCIATIEI SI DESTINATIA BUNURILOR DIN PATRIMONIU ÎN CAZUL ÎNCETARII ACESTEIA

Art. 45 Dizolvarea, incetarea Asociatiei precum si destinatia bunurilor din patrimoniul acesteia va interveni si se va desfasura potrivit legislatiei în vigoare.

CAP IX – DISPOZITII FINALE

Art. 46 Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie.
Anexam tabelul cu membrii fondatori ai ARMAD, semnaturile reprezentantilor persoanelor juridice membre ale Asociatiei si stampila persoanei juridice.

Redactat si dactilografiat in 5 exemplare, din care 4 s-au inmanat partilor.